31st March, 2022

Karate AJK List 2022

Pengerusi: Tan Syn Yee
Naib pengerusi: Sim Ching Yi
Setiausaha: Tan Qi Wen
Penolong setiausaha: Tan Kengie
Bendahari: Rachel Giam Yu Shuang
Penolong bendahari: Yee Qian Yu
Disiplin: Bernice Low Yu Han
Papan kenyataan: Woon Ru Thian
Projek Hijau: Jin Cia Shiean
Multimedia blog: Cheong Ker Xin
Wakil F1: Ashley Soong Hui Lynn
Wakil F2: Kong Jia En
Wakil F3: Ong Ling Xi
Wakil F4: Tan Wuan Ling
Wakil F5: Lim Zhong Ern

Posted at 4:02 pm | Comment (0)

Add a Comment

You must bee logged in to post a comment.