2019 Committee List

Guru Penasihat : a) Puan Teh Swee Cheng

b) Puan Lizawati

c) Cik Chew Ho Im

Pengerusi : Madeline Wong Mei Ge                                    P5B

Naib Pengerusi : Kong Wen Jie                                            S4F

Setiausaha : Shelby Ngooi Xin Min                                     S5A

Naib Setiausaha : Samantha Chee Ying Jie                       K3A

Bendahari : Pn’ng Lebin                                                        K3G

Naib Bendahari : Ong Ling Fei                                             S4B

Disiplin : June Cheah                                                             K2B

Papan Kenyataan : Khaw An Jo                                           K3J

Projek Hijau : Cheng Ru Wen                                               S4B

Multimedia & Blog : Kew Hoi Ying                                      K2A

Wakil Form 1 : Greena Tiong Ngiik Chieng                        S4E

Wakil Form 2 : Jin Cia Shien                                                 K2J

Wakil Form 3 : Samantha Chee Ying Jie b                          K3A

Wakil Form 4 : Natalie Tan                                                    S4J

Wakil Form 5 :  Eng Zhi Qi                                                     S5A

 


2017 Committee List

Guru Penasihat :a) Pn.Teh Swee Cheng

b) Cik Chew Ho Im

c) Pn. Lau Siik Ngie

Pengerusi : Sylvia Teoh Jia Yi

Naib Pengerusi : Mabel Theadora Robless

Setiausaha : See Ying Hui

Pen. Setiausaha : Audrey Lim Xue Chi

Bendahari : Lim Mei Xian

Pen. Bendahari : Madeline Wong Mei Ge

Ketua Disiplin & Ketua Blog

Laman Web : Ashley Toh Ti Ying

Ketua Papan Kenyataan : Joven Bog Pew Wu

Wakil Tingkatan Murid Sesi

Pagi : Goh Chia Hui

Wakil Tingkatan Murid Sesi

Petang : Jane Yeow Jia Wern

2016 Committee List

Pengerusi                         :Ariana Lim Jun Yi                S5I

Naib Pengerusi                :Sylvia Teoh Jia Yi                P4A

Setiausaha                        : Nicole Chong Sue Lynn     S5D

P. Setiasusaha                  : See Ying Hui                       S4B

Bendahari                         : Mabel Theodora Robless K3B

P.Bendahari                      : Madeline Wong Mei Ge   K2I

Ketua Papan Kenyataan: Kheoh Sin Yee                    S4H

Ketua Disiplin                  : Joven Bong Pey Wu          S4E

Wakil

T1&2: Ashley Toh Ti Ying K2L

T3: Audrey Lim Xue Chi K3F

T4: Lim Mei Xian S4C

T5: Loh Nian Hui S5H

 


2015 Committee List

Guru Penasihat : a) Cik Lim Suat Har

b) Cik Chew Ho Im

c) Pn.Lau Siik Ngie

Pengerusi : Go Chia Hui P5B

Naib Pengerusi : Ariana Lim Junyi S4I

Setiausaha : Teh Le Ni S5A

Pen. Setiausaha : Nicole Chong Sue Lynn S4D

Bendahari : Sylvia Teoh Jia Yi K3L

Pen. Bendahari : Mabel Theodora Robless K2B

Ketua Disiplin : Joven Bong Pey Wu K3H

Ketua Papan Kenyataan : Kheoh Sin Yee K3H

Wakil Tingkatan 1 : Madeline Wong Wei Ge K1J

Wakil Tingkatan 2 : Audrey Lim Xue Chi K2I

Wakil Tingkatan 3 &5 : See Ying Hui K3B

Wakil Tingkatan 4 : Loh Nian Hui S4H

 


2014 Committee List

Guru Penasihat : a) Cik Lim Suat Har

b) Cik Chew Ho Im

c) Pn.Norhameiza

Pengerusi : Elaine Cheah Yi Shan S5B

Naib Pengerusi : Go Chia Hui P4B

Setiausaha : Beh Ching Chu S5A

Pen. Setiausaha : Nicole Chong Sue Lynn K3D

Bendahari : Teh Le Ni S4A

Pen. Bendahari : Joey Lim Jie Yi K3G

Ketua Disiplin : Ariana Lim Junyi K3H

Ketua Papan Kenyataan : Tan Xin Yan K3A

Wakil Tingkatan 1 : Sylvia Teoh Jia Yi K2L

Wakil Tingkatan 2 : Kheoh Sin Yee K2I

Wakil Tingkatan 3 : Ong Mei Wen K3J